IJsclub nieuws

 

Woensdag 10 januari 2023, net niet of is het net wel, dat was het dilemma  afgelopen week voor het bestuur van de ijsclub.

Op dinsdagochtend komt er een app van de toekomstige penningmeester (hij denkt al goed vooruit want we moeten op de centen letten) hij vraagt of we al zenuwachtig worden, nu als je naar de leeftijd kijkt van de oudere onder ons is zenuwachtig worden een  achterhaald iets.

     

De ijsmeester reageert dat we woensdagochtend het ijs gaan keuren. De toekomstig voorzitter was met z’n maat, de technische opvolger van ons gestopt bestuurslid John Vriesman (40 jaar bestuurslid geweest maar ik mag hem altijd bellen in nood) en          G.J. Kater, Gea en Gon, Boudewijn, Gerrit en ondergetekende lieten de koffie goed smaken.

De voorzitter had andere drukte deze dag.

Dan het ijs op, we beginnen met de lichtste man en zo naar meer gewicht.  Als je dan het ijs hoort knallen dan wordt het bedenkelijk.

Na met de boor op diverse plekken gemeten te hebben is het ijs van de 2,5 cm oplopend naar de goede plekken 5 cm dik.

Het probleem was de ijsdikte, voor de kantine dat was te dun.  

Na alles op een rijtje te hebben gezet werden we het eens, nog een dag wachten en hopen op minimaal -4 -5 graden vorst komende nacht.

We schrijven 11 januari 2024 9.00 uur in de kantine, het bijna voltallige bestuur gaat knopen door hakken, na een rondje te hebben gedaan kwam het hoge woord eruit,  “we gaan open”, het zag ernaar uit dat het na de middag alweer ging dooien.

Dan wordt er direct door de jeugdige bestuursleden geappt en gefacebookt.                             

Binnen ja en nee is het bekend. De school geeft de kinderen een paar uur om kennis te  maken met het ijs. Rond een uur of 11 waren er rond 80 tot 100 ijs liefhebbers op de baan.

De pret duurde tot een uur of 3 toen ging de dooi erg hard, maar volgens de berichten was er tot 5 uur nog volk op de baan.

Dit was de eerste vorstperiode en we hopen nog op een toegift over een of twee weken.

In ieder geval we hebben weer een ijs dag bij kunnen schrijven.

 

Namens het bestuur, Albert van Bruggen

 

 

 

Vrijdag 2 december 2022

 

Jaarlijkse ledenvergadering in onze

 

accommodatie, aanvang 20.00 uur

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering IJsclub “Jan Woudenberg”

 

Beste leden,

het bestuur van de ijsclub “Jan Woudenberg” nodigt U uit, tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op 

vrijdag 18 maart 2022, aanvang 19.30 u. in de ijsclub accommodatie.

 

AGENDA: 1. Opening voorzitter Jaap Oostindier

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering 2019

    Ledenvergadering 2020 is niet gehouden i.v.m.

    lockdown door de Covid-19 Pandemie

4. verslag 2019-2020

    verslag 2020-2021

5. Financieel verslag 2019-2020

    Financieel verslag 2020-2021

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Bestuursverkiezing: 

    Aftredend/herkiesbaar best. lid Gerrit de Gier

    Aftredend/niet herkiesbaar best. lid Arie van Zoonen

    Aftredend/niet herkiesbaar best. lid Mike Kramer

    Aftredend/niet herkiesbaar voorzitter Jaap Oostindier

     PAUZE

9. Rondvraag

                          10. Sluiting

 

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris (voorzitter en bestuurslid) geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden of ereleden. Kandidaten door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

 

Kandidaatstelling door de leden geschiedt d.m.v. mail naar de secretaris van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.  (mail secr.: geavankerkhof@quicknet.nl)

 

Onze dank gaat uit naar Cock de Vries, voor het beschikbaar stellen,                  van onderstaand archief materiaal!

 

 

Maandag 15 februari 2021

 

Het bestuur bedankt zijn leden voor de

 

mooie en gezellig schaatsdagen!

 

Wij hebben van jullie genoten, niets

 

anders dan blije mensen, dat is

 

waarvoor wij het doen!! 😊

 

 

 

 

 

De 3de schaats dag is weer voorbij,

 

op naar de 4de en 5de dag 😊..............

 

 

 

Zaterdag 13 februari 2021 gaat de ijsbaan                                  

 om 10.00 uur open! Ook 's avonds geopend!

 

 

Zondag 14 februari 2021 gaat de ijsbaan

 

om 13.00 uur open, 's avonds is de ijsbaan

 

gesloten!

 

 

 

 

Schaats dag 2 zit erop! 👍 

 

Wij zien U graag morgen (vrijdag 12 februari 2021)                 

weer op onze mooie, gezellige ijsbaan!

 

De ijsbaan is open om 14.00 u tot 17.00 uur

 

en 's avonds van 19.00 uur tot 20.30 uur

 

 

 

Dank aan Cock de Vries, voor het onderstaand filmpje van een mooie zonnige schaats dag op 11 februari 2021!

 

 

Vanavond, donderdag 11 februari 2021,

 

is de ijsbaan OPEN van

 

19.00 uur tot 20.30 uur

 

voor alle leeftijden!

 

U bent van harte welkom!

 

 

 

Donderdag 11 februari 2021, is de ijsbaan open voor alle leden, dus jeugd en volwassenen, vanaf 14.00u tot 17.00 uur!

 

 

Woensdag 10 februari 2021 is de

 

ijsbaan open van 14.00 u tot 17.00 uur

 

 

Open voor ALLEEN LEDEN van de ijsclub "Jan Woudenberg"/ 

 

 voor nu nog alleen voor kinderen t/m 17 jaar! 

 

Kijk in de menu balk onder het knopje "Home" voor meer informatie!

 

 

 

 

10 februari 2021, vlag in top, na hard werken van het bestuur, kunnen we de

jeugd t/m 17 jaar (alleen leden)                     ontvangen vanaf 14.00 u 

Nieuws van de IJsclub Jan Woudenberg.

 

24 november 2020

Als jullie dit lezen staat de pomp alweer aan want tradities zijn erom te bewaren.

Het is al zins mensen heugenis dat de baan op 15 november onder water gaat tot 15 maart.

We hebben nog wel winters gehad dat we voor of tijdens de jaarvergadering (rond 1e of 2e week december) op de schaats stonden

Over de vergaderingen gesproken, dat zal dit jaar anders lopen, vanwege de corona pandemie.

Voorlopig mogen we met niet te veel mensen bij elkaar komen. Misschien dat over enkele weken het weer een klein beetje versoepeld wordt. Als penningmeester kan ik u vertellen dat de bodem van de kas nog niet in zicht is en wel om de volgende redenen.

 

1. Het onderhoud van de ijsbaan (het kort houden van het gras) wordt uitgevoerd door de eigenaren van “Carpe Diem” oftewel de MTS. Kater- Schenk- Grin. Jan, Bea, Dirkjan en Daphne.

2. De bijdragen die de Jeu de Boules (we delen de kosten)

3. Door fondsenwerving hebben we het toch voor elkaar dat er zonnepanelen geplaatst zijn. (Sponsering van RABO-bank en WPEnergiek en 2 maal de sponsoractie van de RABO

4. En niet te vergeten Schutte Asbestsanering voor zijn bijdrage aan het onderhoud   ijsbaan

 

Ons boekjaar loopt van 1 oktober tot 31 september, zodat ik alle cijfers weer op orde heb en dat ik het overige bestuur de stukken kan laten zien dat we niet te veel zijn ingelopen met het geld

 

Ook kreeg ik van de week de uitslag van de Rabo supportactie van dit jaar. Er is weer fantastisch op ons gestemd, want we hadden toch weer ruim € 450,00 op de cheque.                      

Iedereen heel hartelijk bedankt!! Dit willen we bestemmen voor ledverlichting.

Wel moet ik nog een teleurstelling melden want van Microsoft kwam de email dat we niet geselecteerd waren voor ook een bijdrage aan de zonnepanelen. Maar goed dat we toch voldoende gespaard hadden om het met een klein beetje eigen geld

 

Ook dit jaar zal de automatische afschrijving een dezer weken weer worden geïnt.                         

Voor de donateur en degene waar we altijd nog langs de deur komen zoeken we nog een tussen oplossing

Als de regels het toe laten kijken we of we toch nog even aan de deur komen.

 

Verder als je lid wil worden en ons on deze barre tijd wil steunen, kan u zich altijd opgeven bij mevr. G Buning - van Kerkhof of bij de penningmeester.

 

Albert van Bruggen

Penningmeester der ijsclub

 

 

Een nieuw seizoen ijsclub Jan Woudenberg

 

oktober 2020

 

De vorsttijd van 2020-2021 staat weer voor de deur.

Als bestuur gaan we er van uit dat deze winter ons niet in de steek laat.                                 

De baan gaat traditiegetrouw op 15 november onder water, inmiddels heeft een bestuurslid de schuif van de uitlaat dicht gezet, zodat het hemelwater alvast wordt opgevangen en dat niet hoeft worden opgepompt.

Elk jaar rond de tijd van St. Maarten kwamen we langs voor de contributie.                                              

Nu gebeurt dit grotendeels door de automatische incasso. 

Gelukkig maar in deze coronatijd.  Ondanks dat we nu 2 jaar zonder ijs op de baan gaan we ervan uit dat onze leden de vereniging trouw blijven.

Als penningmeester heb ik u al vertelt dat we mede dankzij sponsering van de RABObank en WPEnergiek (Waardpoldermolens) en natuurlijk niet te vergeten de Jeu de Boules  die ook zijn steentje bij gedragen heeft. Komen we redelijk uit de kosten De aanvraag van Microsoft loopt nog. De Eerste Kilowatts zijn al terug verdiend,

Zoals u afgelopen weken heb kunnen lezen kon je ook weer stemmen op de ijsclub via de RaboSupport.

Deze week kreeg ik de mededeling dat het geld  op onze rekening zal worden gestort (het bedrag was bij het schrijven nog niet bekend) Dit geld willen we besteden voor led

verlichting.

In aanloop naar de winter wil ik u vragen om te zorgen dat er nog een klein beetje geld op de lopende rekening staat om de contributie te kunnen voldoen.                                                           

Rond  de 3e week in november zal het plaats vinden.

Als u lid wil worden kunt u zich opgeven bij mevr. G Kerkhof -Buning of bij mij.

Met dank aan de trouwe leden van een van de oudste ijsclub verenigingen in de regio (141 jaar)

 

We sluiten af met een spreuk uit de Enkhuizer almanak die niets te maken heeft met ijs maar je wel aan het denken zet.

“Oefen nooit kritiek uit op de smaak van je partner.

Bedenk wie hij/ zij heeft uitgekozen”

 

Namens het bestuur Albert van Bruggen

Penningmeester der ijsclub

 

 

IJsclub Nieuws

 

september 2020

 

Nu u zal wel denken hebben we alles gehad, wat hebben ze van de ijsclub nu nog te melden.

Het afgelopen seizoen is natuurlijk teleurstellend verlopen, want als er helemaal geen ijs is dan wordt het toch een moeilijke zaak om alles als penningmeester draaiende te houden. Gelukkig laten onze trouwe leden ons niet in de steek.

Daarnaast hebben we het geluk dat de Jeu de Boules vereniging weer aan de gang is met alle voorzieningen i.v.m. de corona eisen.

Om toch eens te kijken wat mogelijk kostenbesparend kan zijn was ik al een aantal jaren bezig met het idee om zonnepanelen op het dak te leggen.                                                                 

Dan krijg je meteen de vraag hoezo dat? 

Zoveel stroom zal je niet gebruiken, maar daar kijk je toch weer van op.

Dus de stoute schoenen aangetrokken en bij de RABO-bank, WP energiek (Waardpolder) en zelfs zag ik een kleine advertentie van Microsoft voor subsidie van energie besparende ideeën.

Dus bij alle drie een aanvraag ingediend. Bij alle drie kreeg ik een positieve reactie, maar de corona werd door de RABO en Microsoft in eerste instantie aangepast om het geld dat in dit fonds zit aan goede doelen te geven.

WPEnergiek was de eerste die een donatie deed daarvoor onze dank natuurlijk

Ook de RABObank kwam bij de tweede vergadering met een mooi bericht dat we daar ook geld van krijgen.

Ook hiervoor onze dank.

Bij Microsoft heb ik weer een nieuwe aanvraag moeten doen en deze geeft in oktober- november uitslag.

In overleg met de voorzitters van beide clubs hebben we toch besloten om de panelen alvast maar te leggen, want dan heb je toch het 2e gedeelte van de zomer alvast wat terugverdiend.

14 Dagen terug hebben we een start gemaakt met diverse vrijwilligers om het frame op het dak te leggen met behulp van trekker en hefmast van de maatschap van Bruggen hebben we heel wat zweet weten te vermijden, want naast het frame moesten er ook een 100 tegels naar boven.

Een klein foutje van mijnerzijds had toch nog wat gevolgen.

Bij het plaatsen van de panelen ging het beter met het gebruik van hefmast.

De installateur: dorpsgenoot Tech- Niek de Vries (Die al honderden panelen geplaatst heeft) wist in no time de heleboel aan te sluiten zodat we precies 3,5 later de eerste Kw                   opgewekt zagen.

Mede door de sponsering van RABO en WPEnergiek en hopelijk ook nog van Microsoft kunnen we vrijwel zonder eigen bijdragen dit realiseren.

Van leden der beide clubs wil ik degene die geholpen hebben bedanken.                                                   

Hopelijk kunnen we er in de aankomende tijd en vooral in de winter weer genieten van de accommodatie.

 

Namens ijsclub “Jan Woudenberg”

Albert van Bruggen

Penningmeester.

 

 

 Nieuws van de ijsclub “Jan Woudenberg” .

 

Het seizoen van 2017-2018 staat voor de deur, daarom heeft het bestuur de koppen weer bij elkaar gestoken om ten allen tijde paraat te zijn als er ijs komt (volgens één der ijsmeesters inmiddels bijna 50 jaar ervaring komt er zelfs dit jaar nog ijs) 

 

Om toch nog even het afgelopen halve jaar door te lopen heeft u bij het club gebouw een gigantische verbouwing gezien. In samenwerking met een van de snelst groeiende verenigingen, namelijk de Jeu de Boules vereniging, hebben we samen besloten om een mooie serre aan te bouwen.                         

In de daarop volgende maanden is er hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.                                                          

Ook wij als ijsclub hebben we een mooie ruimte voor het omkleden en mooi te zitten.  Al met al een hele goede investering voor de toekomst.                                                                                               

 

Ook hebben we “Pauwepop” weer op ons terrein gehad.                                                                                           

De organisatie had alles in de hand en volgens een der organisatoren is alles goed verlopen.                                                                                            Het terrein was anders ingedeeld, zodat de looplijnen korter werden.                                                                                                                                      Welnu, dit waren dus de gebeurtenissen in de zomermaanden .                          Ook heeft u zo af en toe een ijsclub lid de ijsbaan zien klepelen, wat weer gesponsord wordt door “Schutte Asbest sanering”.                                                                                                                                                            Helaas hebben we als club afscheid moeten nemen van Hanneke Schutte- Kuijper.                                                                                                        Na een slopende ziekte is zij strijdend ons ontvallen op veel te jonge leeftijd.      Met dank voor alles wat zij voor de club heeft en nog blijft betekenen.                                                                                                                             

 

Dan nu naar het nieuwe seizoen.                                                                      Vorig jaar zijn we gestart met automatische incasso, ik moet u zeggen als penningmeester is het me 200 % meegevallen, hoeveel leden hier gehoor aan hebben gegeven.                                                                                            Ook dit jaar is er natuurlijk weer, voor degene die nog geen lid zijn, de mogelijkheid om zich op te geven voordat de ijsperiode begint, daarover later meer.

Ook zullen de bestuursleden bij de donateurs en de mensen die contant betalen weer langs komen .                          

 

Een geheugen steuntje het gaat om de volgende bedragen.                                                                                                                                              Een seizoen kaart voor het gezin (ongeacht leeftijd) bedraagt                            € 7,50                                                                                                            Voor een alleenstaande € 4,00 en

donateurs blijft het € 3,00.                                                                              Het wordt in de maand november van uw bankrekening afgeschreven.                                                                                                                                      Houdt u daar rekening mee zodat er minimaal  € 7,50 op uw rekening staat.                                                                                        

 

Als er nieuwe inwoners of andere dorpsgenoten zijn,                                  die lid willen worden, geef je dan op bij                                                            Gea van Kerkhof,     tel.  0224-221642 of bij mij

Albert van Bruggen, tel. 0224-223082. 

 

Ook heeft de vereniging van Jaap Keyser een enorme hoeveelheid schaatsen gehad, zowel bijna nieuw als echte ouderwetse, mocht u interesse hebben geef een belletje en we kijken of de maat erbij zit.                                                    Net als alle bestuursleden, hopen we weer op een ijsperiode, die wat langer duurt dan afgelopen seizoen.

 

Dan nu uit het boek der Spreuken

“Zijn Allerzielen en Allerheiligen voorbij, dan komt de winter langszij”.

 

Namens de ijsclub, Albert van Bruggen, penningmeester

 

Vrijdag 8 december: Jaarlijkse ledenvergadering, aanvang 20.00 uur

 

  

 

 

 

 

 

IJsclub nieuws seizoen 2019-2020

Het is weer november en zoals alle jaren komt het bestuur der ijsclub weer bij elkaar om het

Aankomend seizoen een nieuwe impuls te geven door de alle zaken weer op een rijtje te

zetten.

Allereerst over de afgelopen winterperiode waar maar geen ijs wilde komen ondanks dat het

af en toe een beetje koud was. Als bestuur is het jammer dat we daar geen invloed op hebben.

Ik heb nog een poging gedaan om naar de ijsbaan in Alkmaar te gaan maar helaas 2 personen

hadden zich daar voor op gegeven. Deze zijn op eigen gelegenheid gegaan en daarmee hebben

ze de eer van de club nog gered.

Een positief gebeuren is natuurlijk de samenwerking met de Jeu de Boules vereniging, deze

club blijft het hele jaar actief in en rond de kantine waar alles er altijd picobello uitziet.

Aan de ijsbaankant van het gebouw is een mooi terras gemaakt met de vroegere afscheiding

van het helaas niet meer bestaande café. Zo blijft onze kantine altijd in gebruik.

We hebben bij de RABO club actie weer een mooi bedrag bij elkaar gestemd, waar we in de

toekomst zonnepanelen op het dak willen gaan plaatsen.

Want ja de vaste kosten en onderhoud van alle gebouwen enz. gaan gewoon door.

Zoals al jaren geeft de Fam Schutte ( u weet wel van de asbestsanering) ons bijdragen voor

het onderhoud van de baan en dit wordt weer gedaan door de Mts Kater-Schenk die het gras

kort houden de laatste snede gras proberen we weer weg te halen zodat de baan er weer glad

bij ligt. Dit probeer ik weer te regelen met mijn broer en de firma Dijkshoorn.

Bij deze bedankt voor alle samenwerkingen.

Maar dan nu als penningmeester van de inmiddels 140 jarige club willen we van het jaar zoals

gewoonlijk de contributie weer ( voor een groot deel Automatisch) ophalen de oudere

generatie die altijd nog donateur zijn worden weer met een bezoek vereerd van een van onze

bestuursleden. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij mij ( 0612931590) dan zorgt de

secretaresse voor de rest.

Dit jaar als we de voorspellingen moeten geloven wordt het toch een koude winter met in de

vooruitzichten kans op een ijsvloer van 10 tallen cm dik.

Zoals alle jaren een spreuk uit het boek Job: Een najaar nat en koud, zorgt in de winter dat het

ijs houdt.

U penningmeester der ijsclub

Albert van Bruggen

Bericht van IJsclub Jan Woudenberg 2013-2014

 

Na een bewogen seizoen 2012-2013, met de opening van de baan, staat er weer een nieuwe voor de deur.

In de afgelopen zomermaanden heeft het bestuur zeker niet stil gezeten.

Er is hard gewerkt om de nieuwe energiezuinige lampen op te hangen dat is goed gekomen.

 

Het is gelukt om met de sponsoren te weten

W.P.Energiek  B.V. ( de gezamenlijke agrariërs uit de Waardpolder)

Onze plaatsgenoot Aris Wind met zijn bedrijf

en niet te vergeten de RABO bank Schagen-Wieringerland die door middel van een fonds de rest van het te kort heeft aangevuld.

Nu maar hopen dat onze stroom rekening om laag gaat.

Met gebruik van de verrijker van de gebr. Jacco en Renee Klaver, hebben we de lampen geprobeerd goed te zetten, door in het schemer naar een hoogte van 10 meter te gaan met deze machine. Met dank hier voor.

 

Met de gemeente zijn we in conclaaf over het onderhoud en de overdracht van het geheel.

Doordat nog niet alles duidelijk op papier staat tussen gemeente en ijsclub, heeft de gemeente de baan nog twee keer geklepeld, zodat het gras kort de winter ingaat.

 

Als bestuur zijn we afgelopen week bij elkaar geweest om de lijnen voor komend seizoen uit te zetten. Er is besloten om weer op de oude manier de contributie bij U aan huis te komen innen, dit op verzoek van de penningmeester.

Betaling via de bank geeft enorm veel werk en extra kosten, in de meeste boekingen staat namelijk geen adres vermeld.

We hopen op een ieder zijn medewerking als onze mannen langs de deur komen

Vanaf 5 of 6 november gaat dit gebeuren. Lidmaatschap kosten zijn als volgt:

Gezin tot en met 16 jaar         € 7,00

17 jaar en ouder                      € 4,00

Donateur                                € 3,00

Nieuwe leden zijn van harte welkom, geef een belletje naar 0224-223082 en je naam wordt genoteerd.

Via de gemeente hebben we van de oude school een aantal fietsenrekken gekregen zodat we dat probleem ook hebben opgelost.

We zijn ook nog aan het kijken om een ander soort muziekinstallatie te installeren via kleine boxen aan de lichtmasten.

Na de storm zagen we dat toch enkele lampen niet meer in de goede positie staan en moeten we ze deze keer maar strijken om de lampen weer goed te zetten.

Als bestuur hopen we weer op een mooie vorstperiode en dat de baan veelvuldig gebruikt zal worden.

Tot slot zoals u gewend bent een spreuk uit het boek job:

Een nieuw licht gaat schijnen, waardoor de scheuren verdwijnen.

Namens het bestuur

Albert van Bruggen.

Juni 2013: Van de Rabo € 750,00 sponsoring gekregen voor de energie zuinige lampen! Namens het bestuur hartelijk bedankt!

Verslag ijsclub “Jan Woudenberg” 16-1-2013 tot 27 -1-2013.

 

 

In aanloop naar een ijsperiode heeft het bestuur alle enige tijd diverse werkzaamheden in de nieuwe kantine verricht. De aankleding zoals gordijnen, elektriciteit, schilderwerk en een aantal planken en kapstokken ophangen. Alle spullen bij de boerderij van broer Kees ophalen en natuurlijk de vegers weer aan de gang brengen.

Dan komt de tijd dat de vorst toeslaat en met een schuin oog naar de baan gekeken wordt.

Woensdagochtend 9.00 uur wordt er beraadslaagd van het hoe en wat. Besluit wordt genomen morgen kijken voor de jeugd aldus ijsmeester Gerrit de Gier. We gaan weer op huis aan na nog wat werkzaamheden hebben gedaan. Donderdagochtend om 9 uur weer aanwezig, de vorst was eigenlijk effe te kort voor het mooie, maar volgens de ijsmeester voor de jeugd dik genoeg. De school werd ingelicht en middags kwam het langzaam opgang. S,avonds bleef de baan dicht zodat deze nog wat kon aansterken voor de grotere menigte. Vrijdag ochtend zoals gewoonlijk weer overleg, de baan moet geveegd en er moet nu groot ingekocht worden door de dames Gon en Gea. We gaan er nu helemaal voor. Na de middag komt de voorzitter met het voorstel om de opening te doen tijdens deze schaatsperiode. Dan komen er bedenkelijke gezichten want er moet dan toch het een en ander gebeuren. Het geheel hangt af van de komst van ons ere lid Ard Schenk. Jaap neemt de zelfde dag contact met hem op. Helaas moet hij het antwoordapparaat inspreken, dus we kunnen nog niets beslissen. Wel kijken we naar de lijst van mensen die wat betekent hebben de afgelopen jaren voor onze ijsclub. Dan wordt ik gebeld door Gerbrand Bakker, de schrijver van het boek “Boven is het stil”dat voor een deel inde Wieringerwaard afspeelt. Hij vraagt of het mogelijk is om opnamen te maken voor de film die van het boek gemaakt wordt. Liefst maandagochtend 10.00 uur. Ook dit pakken we even mee. De voorzitter vindt dit allemaal goed, je regelt het maar wordt dan gezeged.

 

Intussen gaan de schaatsrijders op een prachtige ijsvloer rustig hun gang en dat gaat rustig door tot 21.00 (oftewel negen uur), de koek en zopie loopt als een trein net als het aanmelden van nieuwe leden .

Zaterdagochtend staat de koffie alweer om 9 uur klaar door deeltijd VUTter Henk Bakker die snachts slecht kan slapen vanwege ijsperikelen. Voorzitter Oostindier belt door dat Ard heeft terug gebeld en zeker aanwezig zal zijn op zaterdag 26 januari voor de officele opening van onze nieuwe ijsbaan. Dan komt het hele circus op gang om alles te regelen binnen een week tijd. De zaterdagmiddag en avond worden goed bezocht en er was weer een mooie dag ten einde. Zondagochtend het zelfde ritueel de baan wordt geveegd en ligt er als een spiegel bij. S,middags een drukte van belang en hoogtij dagen voor de penningmeester. Dan slaat het nootlot toe inde namiddag komt er sneeuw waar de honden geen brood van lusten. Deze avond moest er nog door een paar bestuursleden naar Collin Blunstone in Medenblik (ondanks een urenlange rit een pracht avond) In de nacht konden we de sneeuwhopen zien groeien. Maandagochtend een grote ravage op de baan. De filmploeg is al onderweg dus is lang zitten is niet aan de orde.

 

Vanaf 9.15 uur tot 10.00 uur werd er een baantje geschoven voor de film, Gebrand en gevolg hebben mooie opnamen gemaakt waar nog enkele van onze leden nog in beeld zijn geweest, rond half 12 gingen zij naar Barsingerhorn voor vedere opnamen.

 

Tot diep in de avond is het bestuur met enkele vrijwilligers bezig geweest om de baan sneeuw vrij te krijgen. Gelukkig konden we Tim Klouwers bereid vinden om weer met zijn Hydro aangedreven John Deere tuintrekker op winterdiesel de baan af te maken in de avonduren. Jammer dat je overdag te werk moest, het had heel wat spierpijn gescheeld voor een aantal oudere bestuursleden. Dinsdag kwam de gehele schooljeugd naar de ijsbaan om in plaats van gymnastiek de alternatieve elfsteden tocht te gaan schaatsen De kinderen kregen na afloop warme chocomel en een gevulde reep om even weer op adem te komen.In de namiddag gaf Mona Sanders ( u weet wel van Video Cock) een schaatsclinic voor de jeugd en in de avond voor de oudere kinderen.

Woensdag ochtend als vanouds dezelfde rituelen en smiddags worden er school wedstrijden gehouden. Als dan nagaat dat er rond de 180 kinderen op school zitten er een kleine 50 meedoen, valt dat als bestuur een beetje tegen. Maar onder winderige omstandigheden werden de volgende tijden verreden :

 

6\7 jaar 40 m.                                            8\9 jaar 60 m.

1. Nikee Luik             8.00 sec.                     1. Nanna Van den Oever 12.0 sec

2.Gerben Luik           8.1.sec                        2. Maartje Blaauboer       12.1 sec.

3. Mika Bijpost          8.5 sec                        3. Danisha de Groot         12.1 sec. na loting

 

10 jaar 80 meter                                         11\12 jaar 80 meter

1. Koen Looman        12.6 sec                       1. Gert jan van Dompselaar      12.1 sec

2. Jaap Geerligs        12.8. sec                       2. Helder van der Eng               12.6 sec

3. Lars de Graaf        13.5 sec                        3. Mick Keesman                       13.1 sec.

 

De prijzen worden in het begin van de volgende week bij de school afgeleverd.

In de avond uren gaf Mona nog een clinic voor de oudere schaatsrijder.

Dan gaan we alweer naar de donderdag het feest komt steeds dichterbij, het programma wordt per dag bij gesteld. Het D.B staat af en toe voor zware beslissingen omdat de rest van het bestuur een andere mening heeft, toch zijn we het aan het eind altijd weer eens met elkaar.

Ook moet ik niet vergeten dat wij door diverse dames van onze leden en bestuur tijdens deze barre tijden voor de koffie verwendt zijn met een over heerlijke cake, appeltaart, moncoe taart en een appelstoedel. Dames onze dank hier voor.

Vrijdag de dag waar alles moet klaar gemaakt worden Teun komt over voor de verfijnde klussen ( o.a. Bord ophangen, wand dicht maken, vlaggenstokhouders plaatsen en zovoort).

De baan wordt als van ouds weer geveegd ware het niet dat een der machine een vastloper krijgt. Einde verhaal voorlopig. Ook ging er nog iets fout bij het laten zakken van een lichtmast Ondanks een waarschuwing van de voorzitter was mijn touwtje toch te oud waardoor deze halverwege brak en de mast 6 meter naar beneden kletterde, het resultaat laat zich raden. Veel gevloek en getier maar gelukkig werd er ook gelachen ( of uit gelachen) in ieder geval werd ik weer op mijn plaats gezet door het bestuur.

Dan de zaterdag voor negenen was iedereen aanwezig. Het draaiboek is klaar, de puntje op de i gezet. En dan afwachten of ze allemaal komen opdagen Om half 3 wordt de koek en zopie naar de container verhuisd. De dames en heren die bij de bestuursleden horen komen het team versterken. Langzaam komen de genodigden binnen druppelen De wethouder van Hollands Kroon, de mannen van Ooms (par2) en de grontmij . Kees Jansen van Vermaire, Siem Wardernaar en echtgenoot, de sponsoren van onze kleding, en de voorzitter van W.P.wind energiek

Als mede de hr. J.Bremer en de fam schook. Mevr.Woudenberg en haar kinderen en kleinkinderen komen eveneens binnen. Als laatste komt erelid Ard Schenk prachtig in sport tenue binnen. De ceremoniemeester neemt de touwtje in handen en vertelt het programma.

Voorzitter Oostindier komt daarna met het uitdelen via de sponsors van onze nieuwe jassen fel oranje om goed zichtbaar te zijn, daarna volgt het geheel naar buiten om mevrouw Woudenberg de gelegenheid te geven om het nieuwe gevelbord te onthullen. Een prachtig geheel komt onder het doek te voorschijn en wordt met applaus ontvangen, daarna is het de beurt aan onze voorzitter die een door hem aangeboden vlag speciaal voor de ijsclub ontworpen gaat onthullen met zijn kleinzoon Tijs van Nieuwenhuizen Onder luid applaus wordt de vlag gehesen en Jaap en Tijs op de foto vereeuwigt. Dan komt het moment dat Ard het beeld gaat onthullen, Na het doek eraf gehaald te hebben vertelt Ard dat hij zijn roots niet vergeten is en dat het beeld hem weer terug brengt naar het begin van zijn carrière . Daarna gaat hij met de jeugd van Wieringerwaard een aantal rondjes over de baan. Nadat er diverse foto, s zijn gemaakt voor ons zelf en diverse kranten gaat alles naar binnen voor het verdere officieel gedeelte Daar komt de voorzitter de Waard Polder windenergiek de Hr. Dolf Geertzema met een cheque van €500,00 om energie zuinige lampen aan te schaffen. Zo zie je maar dat windmolens ook positief in het nieuws kunnen komen. Onder het genot van een gelagje en een hartigheidje gaat zo, n middag snel.

Buiten hielden de heren J.Kouseband ( ex drogist) en de Hr H.Hoogeveen ( De pandaman)

onze koek en zopie in de gaten, alle leden en de kinderen kregen chocomel en een lekkernij aan geboden van de club. Binnen zat de gang er goed in. Tussen door kreeg ik nog een aanmelding van een sponsor voor de lampen. Rond half 7 bleef het bestuur met aanhang over en werd alles nog eens dunnetjes overgedaan.

 

De volgende personen en\of bedrijven wil het bestuur bedanken voor onze nieuwe ijsbaan kompleet met accommodatie

Gemeente Anna Paulowna                                        Ooms(par2) i.z.m. de Grondmij

Firma Jack Vermaire                                                   Firma Plaisier .

Siem Wardenaar voor het Beeld                               Mevr. Woudenberg voor het bord.

Jaap Oostindier voor de vlag

Paula Welter voor het schilderij uit de "Boogbrug"

Klaas Hemke ,Jaap Kaan, Mts. K. van Bruggen en Mts J. Kater – Schenk voor de kleding

Waard Polder Windenergiek voor sponsoring van energie zuinige lampen.

Aris Wind van Yongli Belting uit Wieringerwaard ook voor sponsoring van energie zuinige lampen.

Hans Mol voor het verzorgen van de zakjes snoepgoed voor de verkoop

Rinus van Dompselaar voor het aan elkaar praten van de feestmiddag.

Verder wil ik alle vrijwilligers zonder namen te noemen bedanken voor hun belangloze medewerking.

En om af te sluiten zou je in het westfries zeggen: ut is stront bai ’t hemd of. Want de zelfde avond valt er sneeuw en smorgens is er volop dooi en regen. De eerste winter in 2013 zit erop.

 

Namens ijsclub Jan Woudenberg Albert van Bruggen

Maandag 21 jan. 2013

Filmploeg van de NTR maken opnames voor het programma "Benali boekt", elke zondag te zien op ned. 2 om 19.50 u.

Zij filmen de schrijver Gerbrand Bakker (geboren Wieringerwaarder)  over zijn boek

                                                                                                                  "Boven is het stil" !

Maandag 21 jan.'13 Filmploeg NTR te gast.
Maandag 21 jan.'13 Filmploeg NTR te gast.
Voor het programma Benali boekt/NTR Ned.2 elke zondag 19.55u
Voor het programma Benali boekt/NTR Ned.2 elke zondag 19.55u
Gerbrand Bakker schrijver van het boek Boven is het stil!
Gerbrand Bakker schrijver van het boek Boven is het stil!

WIERINGERWAARD –

Maandag 21 januari 2013. Gerbrand Bakker draait op de schaats zijn rondjes op de ijsbaan van Wieringerwaard. Een cameraploeg legt zijn verrichtingen vast. Dit alles voor het tv-programma 'Benali boekt' dat half april wordt uitgezonden.

Gerbrand Bakker is terug in zijn geboortedorp Wieringerwaard. In zijn boek "Boven is het stil" schrijft hij onder andere over de ijsbaan van Wieringerwaard. Tijdens de opnamen zijn bestuur en vrijwilligers druk bezig de spiegelgladde ijsbaan sneeuwvrij te maken. De cameraploeg, dik ingepakt vanwege de kou, filmt Bakker enkele keren als hij langs komt schaatsen. De opnamen worden gemaakt voor het bekende NTR programma 'Benali boekt' dat op zondagen vanaf 19.50 uur uitgezonden wordt. Half april komt in deze documentaire-serie over boeken de ijsbaan van Wieringerwaard dus in beeld.

De ijsbaan van Wieringerwaard beleeft dit jaar zijn tweede winter op de nieuwe locatie. Na jarenlang geen ijsbaan te hebben gehad, wegens nieuwbouw in het dorp, is het dit jaar weer raak. Er ligt weer ijs, een mooie spiegelgladde ijsvloer. Dat het boek van Bakker nog over de oude ijsbaan gaat mag de pret niet drukken. Het is al bijzonder dat er ijs ligt op het moment dat een boek verfilmd wordt. Daar maakt Benali en zijn crew dankbaar gebruik van.

Na de opnamen komt Bakker nog even opwarmen in het clubhuis. Hij poseert met zijn boek voor het portret van een andere bekende oud-Wieringerwaarder en erelid van de ijsclub: Ard Schenk.

Momenteel is de ijsbaan voor het publiek geopend op middagen en avonden. Het gloednieuwe clubhuis biedt iedereen de gelegenheid om na het schaatsen even bij te komen onder het genot van een heerlijk warm drankje of koek.

(Cock de Vries)

 

Maandag 21 jan. '13 / bestuursleden en vrijwilligers druk bezig met het sneeuwvrij maken van de baan!
Maandag 21 jan. '13 / bestuursleden en vrijwilligers druk bezig met het sneeuwvrij maken van de baan!

Aan de leden van ijsclub “Jan Woudenberg” en aan

alle inwoners van Wieringerwaard.

 

Afgelopen week, heeft het bestuur voor de eerste keer kunnen vergaderen in de nieuwe accommodatie van de ijsclub.

Deze accommodatie voldoet aan de nieuwste eisen van de wet, zodat we o.a. van een invalide toilet zijn voorzien.

Zaterdagochtend, hebben Teun en John de elektriciteit van de waterpomp in orde gemaakt, zodat om 10.00 uur het water over de baan vloeide.

Terwijl ik achter de computer zit, gaat er over de radio dat er in Friesland al geschaatst wordt, dus we zijn precies op tijd.

Aankomend weekend het bestuur de verdere afwerking en inrichting gereed maken.

De Firma Vermaire zal de septic tank aansluiten, waarna alles voor elkaar is.

Contributie:

Dan komt ook de tijd weer aan voor de contributie. Als bestuur zijn we van mening dat in deze tijd, het innen bij u aan de deur, wat achterhaald is (ook worden de meeste een dagje ouder).

Hoewel het altijd een gezellige tijd was, is het nu toch zo, dat we de leden vragen om het geld over te maken via de bank, zodat we niet meer door wind, regen en kou, in de avonduren de deur uit moeten om bij u de contributie te komen innen.

 

Als penningmeester ga ik er vanuit dat een ieder de verantwoording neemt om het naar eer en geweten over te maken. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom!

 

De prijzen van ons lidmaatschap is als volgt:

Gezinskaart met kinderen t\m. 16 jaar is      € 7,00 (Let op: na 1 februari 2013 € 10,00 ! )

Vanaf 17 jaar en ouder                                € 4,00 ( Let op: na 1 februari 2013 € 7,00 ! )

Donateur (altijd welkom)                             € 3,00

 

Het banknummer is RABOBANK 3705.50.668

T.n.v. IJsclub Jan Woudenberg W. Waard.

 

Vergeet niet uw adres te vermelden bij “Mededeling”

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Namens het bestuur van de ijsclub,

Albert van Bruggen

 

 

Ard Schenk / gemaakt (1968) door  Siem Wardenaar
Ard Schenk / gemaakt (1968) door Siem Wardenaar

Schilderij van ons erelid Ard Schenk is gemaakt door kunstenaar Siem Wardenaar.

 

Het kunstwerk heeft vele jaren gehangen in het voormalige restaurant "de Boogbrug", na de sloop van dat pand, is het opgeslagen door de familie Welter en sinds kort heeft het een mooie ere plaats gekregen in onze nieuwe accommodatie, het ijsclub bestuur is er erg blij mee!

 

Onze dank voor dit geschenk gaat uit naar Rick en Paula Welter.

Vrijdag 11 januari 2013, voorbereiding algemene ledenvergadering
Vrijdag 11 januari 2013, voorbereiding algemene ledenvergadering
Vermaire bezig met het ingraven van de septic tanken
Vermaire bezig met het ingraven van de septic tanken

Algemene leden vergadering op 11 januari 2013 aanvang 20.00 uu in onze ijsclub accommodatie! U bent van harte welkom!

Oorkonde na 122 jaar weer terug bij de ijsclub waar hij op 14 december 1890 werd uitgereikt aan de heer Willem Kaan en Mejuffrouw A. Kaan - Bakker!
Oorkonde na 122 jaar weer terug bij de ijsclub waar hij op 14 december 1890 werd uitgereikt aan de heer Willem Kaan en Mejuffrouw A. Kaan - Bakker!
6-3-2012 Brief met uitleg over de herkomst oorkonde.
6-3-2012 Brief met uitleg over de herkomst oorkonde.